نمایش نامهشماره : 100608
تاریخ : 1388/10/01
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 12 - شاخص های ارزیابی و عملکرد مراجع حل اختلاف .
توضیحات :
توضیح ندارد!