نمایش نامهشماره : 104581
تاریخ : 1388/10/15
ماهیت : آیین نامه
صادر کننده : وزیر کار و امور اجتماعی - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
مقررات اصلاحی تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه های انضباط کار در کارگاه ها،‌موضوع تبصره (2) ماده 27 قانون کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!