نمایش نامهشماره : 104486
تاریخ : 1388/10/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
عدم شمول تامین اجتماعی واحدهای پذیرنده کارورزان در طرح کارورزی دانش آموختگان .
توضیحات :
تصویب نامه مورخ88/9/22 هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت خانه های کار و اور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تامین اجتماعی به استناد اصل 138 قانون اساسی