نمایش نامهشماره : 95164
تاریخ : 1388/10/28
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
در خصوص کارکنان قراردادکار معین موضوع تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشور و شرایط آنان .
توضیحات :
توضیح ندارد!