نمایش نامهشماره : 113723
تاریخ : 1388/11/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
در خصوص شمولیت قانون کار در مورد اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ها .
توضیحات :
توضیح ندارد!