نمایش نامهشماره : 40996
تاریخ : 1388/04/28
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
عدم شمول قانون کار و تامین اجتماعی در خصوص خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه اتحادیه ها و مجامع صنفی .
توضیحات :
توضیح ندارد!