نمایش نامهشماره : 34843
تاریخ : 1388/04/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
عدم شمول قانون کاردر خصوص افرادی که با قراردادکار معین برای مدت موقت در دستگاه های اجرایی به کار اشتغال دارند.
توضیحات :
توضیح ندارد!