نمایش نامهشماره : 85558
تاریخ : 1388/08/14
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
دستورالعمل شماره 8 - کارکنان ارتش و سپاه مشمول قانون کار نمی باشند .
توضیحات :
توضیح ندارد!