نمایش نامهشماره : 85560
تاریخ : 1388/08/17
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
دستورالعمل شماره 9 - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب مجلس<br /> قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب مجلس<br /> آین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب کمیسسون مشترک آموزش وپرورش واموراداری و استخدامی مجلس<br /> طبق ماده 23 آیین نامه فوق موضوع قطع رابطه کاری از مصادیق اخراج ماده 165 قانون کار بوده و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرش قطع رابطه استخدامی هستند بدیهی است در این خصوص ورود مراجع حل اختلاف به ماهیت تصمیم گزینش موضوعیت نداشته و صدور رای مبنی بر بازگشت به کار نیز توجیه قانونی ندارد.<br /> در صورت شکایت خواهان به دیوان عدالت اداری و درخواست وی تا صدور رای دیوان عدالت اداری قرار اناطه صادر خواهد شد( کارگر مکلف است تا یکماه مدارک مربوط به شکایت خود را به مرجع حل اختلاف ارائه نمای طبق ماده 19 آیین دادرسی در امور مدنی <br /> در اجرای تصمیم مرجع قانونی گزینش فسخ قرارداد از مصادیق ماده 25 محسوب نمی گردد <br /> طبق تبصره ماده 39 آیین نامه اجرایی کلیه کارکنان طرف قرارداد دستگاه های اجرایی در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس منوط به تایید گزینش خواهد بود <br /> <br />
توضیحات :
توضیح ندارد!