نمایش نامهشماره : 86049
تاریخ : 1388/08/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمات - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
شمول قانون کار و تامین اجتماعی برای معلمان حق التدریس مدارس دولتی
توضیحات :
توضیح ندارد!