نمایش نامهشماره : 94645
تاریخ : 1388/09/12
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 10 - اعتبار امر مختوم و ممانعت از صدور رای اصلاحی یا صدور حق السعی ایام تعلیق در خصوص موضوعی که قبلا رسیدگی شده است .<br />
توضیحات :
توضیح ندارد!