نمایش نامهشماره : 94647
تاریخ : 1388/09/21
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 11 - نحوه تنظیم قرارداد کار و بند های آن . با صدور دستورالعمل شماره 41 ، این دستورالعمل منسوخ شده است .<br />
توضیحات :
توضیح ندارد!