نمایش نامهشماره : 80637
تاریخ : 1388/09/08
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری، چنانچه تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون یاد شده مشمول قانون استخدام کشوری و یا سایر مقرات خاص استخدامی نبوده اند، به استناد ماده 188 قانون کار در آن ایام مشمول قانون کار بوده اند.
توضیحات :
توضیح ندارد!