نمایش نامهشماره : 129716
تاریخ : 1389/01/17
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
رسیدگی به اختلافات مربوطه به نوع کار، یا حرفه کارگر در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستند به ماده 157 قانون کار می باشد.
توضیحات :
توضیح ندارد!