نمایش نامهشماره : 120809
تاریخ : 1389/12/14
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 14 - در اجرای ماده 12 قانون کار
توضیحات :
توضیح ندارد!