نمایش نامهشماره : 120854
تاریخ : 1389/12/16
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
دستورالعمل شماره 15 - عدم شمول قانون کار در مورد اعضای شوراهای حل اختلاف .
توضیحات :
توضیح ندارد!