نمایش نامهشماره : 121987
تاریخ : 1389/12/22
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
دستورالعمل شماره 16 - تعیین موارد قصور و نقض دستورالعمل ها و آیین نامه انضباط کار در کارگاه ها و نمونه آیین نامه انضباط کار
توضیحات :
توضیح ندارد!