نمایش نامهشماره : 122911
تاریخ : 1389/12/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
جدول مزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی در سال 90 در مورد کارگران با قرارداد موقت(محدود)
توضیحات :
توضیح ندارد!