نمایش نامهشماره : 38229
تاریخ : 1389/04/22
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
انعقاد قراردادمستقیم با کارگران مشمول ردیف های 1 و 2 تصویب نامه شماره 84515/ت34316هـ مورخ 84/12/15هیات محترم وزیران و مصوبات سال های 86، 87و88 و ردیف 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1389 .
توضیحات :
توضیح ندارد!