نمایش نامهشماره : 44106
تاریخ : 1389/05/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
شرایط کار کارگزاران مخابرات و دفاتر آی- سی‌- تی روستایی سراسر کشور و شمولیت قانون کار در مورد آن ها
توضیحات :
توضیح ندارد!