نمایش نامهشماره : 76978
تاریخ : 1389/08/12
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
مصوبه هیات وزیران در خصوص ساماندهی نیروهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی
توضیحات :
توضیح ندارد!