نمایش نامهشماره : 78788
تاریخ : 1389/08/17
ماهیت : نامه
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها و .... از شمول موادی از قانون کار.
توضیحات :
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی