نمایش نامهشماره : 121869
تاریخ : 1390/11/15
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : وزیر کار و امور اجتماعی - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
دستورالعمل اداری - جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و ایجاد وحدت رویه برای کلیه واحدهای تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق تامین اجتماعی
توضیحات :
طی نامه شماره 231303 مورخ نهم اسفند نود و سه مدیرکل محترم روابط کا رو جبران خدمت اعلام شده است که شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9309970901902625 مورخ هشتم بهمن نود وسه دستور توقف دستورالعمل را صادر کرده است .