نمایش نامهشماره : 128776
تاریخ : 1390/11/19
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مدت
چکیده :
دستورالعمل شماره 22- در خصوص نوبت کاری موضوع مواد 55 و 56 قانون کار و روش محاسبه درصدهای مربوطه .
توضیحات :
توضیح ندارد!