نمایش نامهشماره : 131627
تاریخ : 1390/11/26
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
عیدی و پاداش
چکیده :
مصوبه هیات وزیران و آرا شماره 428 و 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولات قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی .
توضیحات :
مصوبه شماره 65699-90/3/29 هیات وزیران (بند 6 در خصوص عیدی و پاداش غیر مشمولین قانون خدمات کشوری .