نمایش نامهشماره : 145687
تاریخ : 1390/12/15
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مشمولین قانون کار
چکیده :
پاسخ پرسش هایی در مورد قانون مدیریت خدمات کشور و کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی بصورت رسمی _ پیمانی _ قرارداد کار معین و مشاغل کارگری و شمول یا عدم شمول قانون کار در مورد آنان .
توضیحات :
1- بخشنامه شماره 200/90/28965- 90/12/15 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ( موضوع قرارداد مشاغل کارگری و قراردادکار معین )<br /> 2- بخشنامه 200/90/28298 - 90/11/9 ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه ها و کلیه دستگاه های اجرایی .<br />