نمایش نامهشماره : 12450
تاریخ : 1390/02/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خدمات رفاهی کارگران
چکیده :
رای شماره 533 -25/11/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری( در اجرای ماده 148 قانون کار ).
توضیحات :
توضیح ندارد!