نمایش نامهشماره : 25138
تاریخ : 1390/03/16
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 17- برداشت های متفاوی که از عمل حقوقی ترک کار در بین کارشناسان روابط کار و مراجع حل اختلاف می باشد و راهکار آن .
توضیحات :
توضیح ندارد!