نمایش نامهشماره : 27474
تاریخ : 1390/03/25
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 18 - در اجرای ماده 27 قانون کار و اعلام نظر مثبت شورای اسلامی و ....
توضیحات :
توضیح ندارد!