نمایش نامهشماره : 43288
تاریخ : 1390/05/10
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 19 - اهمیت قراردادهای جمعی کار و نقشی که پیمان های دسته جمعی کار در تنظیم روابط کار ایفا می نمایند .
توضیحات :
توضیح ندارد!