نمایش نامهشماره : 89290
تاریخ : 1390/09/16
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 21 - ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در زمینه تصمیم گیری و صدور رای در ارتباط با تبصره ماده 158 و ماده 165 قانون کار
توضیحات :
توضیح ندارد!