نمایش نامهشماره : 171359
تاریخ : 1391/10/18
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 28 - ایجاد وحدت رویه در خصوص حدود رسیدگی هیات تشخیص و هیات حل اختلاف در بین کارشناسان .
توضیحات :
توضیح ندارد!