نمایش نامهشماره : 161088
تاریخ : 1391/10/03
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 26 - رسیدگی به دعاوی کار تابع ناشی از قانون کار در صلاحیت ذاتی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد.
توضیحات :
توضیح ندارد!