نمایش نامهشماره : 165060
تاریخ : 1391/10/09
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 27- دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد هیات های تشخیص موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار
توضیحات :
توضیح ندارد!