نمایش نامهشماره : 185877
تاریخ : 1391/11/12
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مقررارت متفرقه
چکیده :
دستورالعمل شماره 29 - رسیدگی و اجرای طرححهای اصلاحی ساختار اقتصادی .
توضیحات :
توضیح ندارد!