نمایش نامهشماره : 187779
تاریخ : 1391/11/15
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مقررارت متفرقه
چکیده :
دستورالعمل شماره 30 - نحوه پرداخت کمکهای حمایت اجتماعی مندرج در قانون بودجه سنواتی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ( سال 1391 )
توضیحات :
توضیح ندارد!