نمایش نامهشماره : 14038
تاریخ : 1391/01/29
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 23 - در خصوص آموزش اعضا مراجع حل اختلاف ( هیات تشخیص و حل اختلاف ) مستند به تبصره ماده 8 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و تبصره ماده 7 آیین نامه انتخاب اعضای هیات های حل اختلاف
توضیحات :
با صدور دستورالعمل شماره 39 ، این دستورالعمل ملغی می باشد .مراجعه شود به دستورالعمل شماره 39