نمایش نامهشماره : 203027
تاریخ : 1391/12/09
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
چنانچه کارگر مشمول قانون کار بیمه شده صندوق بیمه ای دیگری غیر از صندوق تامین اجتماعی باشد نظر به اینکه موضوع دعوا در واقع احراز سابقه کارکردر کارگر است چنانچه کارفرما به تکلیف خود برای پرداخت کسورات بیمه ای کارگر نزد صندوق بیمه ای ذیربط اقدام نکند با استفاده وحدت ملاک ماده 148 قانون کار و نظر به اینکه در آن ماده سازمان یا صندوق تامین اجتماعی خصوصیتی ندارد مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به دعوای مزبور می باشند.
توضیحات :
توضیح ندارد!