نمایش نامهشماره : 31564
تاریخ : 1391/03/01
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 24 - اجرای برنامه کاهش مدت زمان رسیدگی در ضمن رعایت کیفیت رسیدگی .
توضیحات :
توضیح ندارد!