نمایش نامهشماره : 156126
تاریخ : 1391/09/26
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 25 - دستورالعمل چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و عملکرد هیات های تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی کار
توضیحات :
توضیح ندارد!