نمایش نامهشماره : 175996
تاریخ : 1392/10/01
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
چکیده :
دستورالعمل شماره 35 - ایجاد وحدت رویه در خصوص پذیرش اسناد سفید امضا در مراجع حل اختلاف که یکی از ادله اثبات دعوا می باشد .
توضیحات :
توضیح ندارد!