نمایش نامهشماره : 171104
تاریخ : 1392/10/01
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
آیین دادرسی کار
چکیده :
شرایط صدور قرا اناطه (حداکثر یک ماه فرصت دارند مدرک مثبت اقامه دعوی به هیات ارائه نمایند ).
توضیحات :
توضیح ندارد!