نمایش نامهشماره : 150023
تاریخ : 1392/10/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
غیر قابل اعتراض بودن آرای هیات های تشخیص در دیوان عدالت اداری
توضیحات :
(   البته بعداً توسط دیوان عدالت اداری نقض شد. )