نمایش نامهشماره : 179679
تاریخ : 1392/10/16
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
حق السعی
چکیده :
افزایش هزینه مسکن از 9/10/92 به 200000ریال طبق مصوبه هیات زیران .
توضیحات :
مصوبه شماره 158358/ت49806 د مورخ 9/10/92 هيات وزيران .