نمایش نامهشماره : 154743
تاریخ : 1392/10/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
چکیده :
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( نقض آرای مراجع حل اختلاف در دادگاه مراجع مکلف به تبعیت از آن هستند )
توضیحات :
توضیح ندارد!