نمایش نامهشماره : 185695
تاریخ : 1392/10/24
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌های‌ :
حق السعی
مدت
چکیده :
در طول مدت ماموریت ساعاتی را که کارگر صرفاً برای انجام کار صرف می کند ساعت کار وی بوده و چنانچه بیش از ساعات قانونی باشد مشمول دریافت اضافه کاری خواهدبود و لیکن ساعاتی که کارگر برای رفت و آمد به محل ماموریت و یا حضور در آنجا سپری می کند اضافه کاری محسوب نمی شود .
توضیحات :
توضیح ندارد!