نمایش نامهشماره : 175906
تاریخ : 1392/10/08
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
مراجع حل اختلاف
چکیده :
دستورالعمل شماره 34 - دستورالعمل استاندارد سازی زمان های مقاطع رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار .
توضیحات :
توضیح ندارد!