نمایش نامهشماره : 176133
تاریخ : 1392/10/09
ماهیت : دستورالعمل
صادر کننده : معاون روابط کار - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌های‌ :
حق السعی
مدت
چکیده :
دستورالعمل شماره 36 - در اجرای ماده 38 و تبصره 1 ماده 49 قانون کار - منع تبعیض در پرداخت دستمزد و برقراری عدالت مزدی و تساوی مزد برای کار هم ارزش و همچنین اجرای طرح طبقه بندی مشاغل توسط پیمانکاران واحد
توضیحات :
دستورالعمل فوق براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید جهت رسیدگی دقیق در مراجع حل اختلاف مراجعه شود به نامه شماره 195981