نمایش نامهشماره : 206017
تاریخ : 1392/11/23
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
دیوان عدالت اداری
چکیده :
علل نقض آرا ی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و دفاع از آرا در مرحله تجدید نظر خواهی.
توضیحات :
توضیح ندارد!