نمایش نامهشماره : 221029
تاریخ : 1392/12/13
ماهیت : نامه
صادر کننده : اداره کل روابط کار و جبران خدمت - وزارت متبوع
مربوط به بخش‌ :
خاتمه قرارداد کار
چکیده :
اعمال مفاد آیین نامه انضباطی کار پیمان دهنده توسط پیمانکاران
توضیحات :
توضیح ندارد!